Zaloguj się

Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu
twoich danych osobowych

W związku z koniecznością realizacji obowiązków prawnych wynikających z rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (zwanego dalej: „RODO”), poniżej przedstawiamy informacje o tym, w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe w serwisie Get Vision. Polityka prywatności  stanowi uzupełnienie regulaminu serwisu Get Vision (dostępnego tutaj), dlatego dla ułatwienia wszystkie użyte tutaj pojęcia mają znaczenie nadane im jak w tym regulaminie.

Cenimy sobie Państwa prywatność i dbamy o wysokie standardy ochrony przekazywanych nam przez Państwa danych. Wskazujemy również, że rola Get Vision jako administratora Państwa danych osobowych ogranicza się do prowadzenia przedmiotowego serwisu i założonego przez Państwa konta użytkownika, jak również do przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnych do prawidłowej realizacji usług oferowanych w serwisie.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych w celu i w zakresie prowadzenia Państwa konta klienta oraz realizowania funkcjonalności serwisu jest Get Vision spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą z siedzibą w  Gdyni (81-376) przy ulicy Wacława Sieroszewskiego 12/3, KRS 0000944153, NIP 7011063031, REGON: 520670264, kapitał zakładowy w wysokości 910.000 złotych, wpłacony w całości. Możecie się Państwo skontaktować z administratorem pisemnie (na adres wskazany powyżej) lub drogą mailową (contact@getvision.pl).

Do czego są potrzebne i jakim zakresie są przetwarzane Państwa dane osobowe?

Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres danych podanych przez Państwa w formularzu rejestracji konta użytkownika w serwisie, podczas wyboru pakietu skutkującego wytworzeniem produktu w postaci raportu, albo podczas wyrażania zgody marketingowej (np. na przesyłanie do Państwa newslettera).

W związku z prowadzeniem konta użytkownika przetwarzane będą takie dane, jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, służbowy lub inny, adres e-mail, nazwa firmy, numer NIP (jeśli dotyczy),

W związku z wyborem pakietu skutkującego wytworzeniem produktu w postaci raportu, koniecznym jest podanie takich danych, jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, służbowy lub inny, adres e-mail, nazwa firmy, numer NIP (jeśli dotyczy).

Podczas wyrażania zgody marketingowej, w zależności od okoliczności możecie Państwo podać takie dane jak: numer telefonu czy e-mail, który z kolei może stanowić dane osobowe, zawierając np. imię czy nazwisko.

W związku ze specyfiką generowanych przez nas raportów, przetwarzaniu podlegać mogą również informację o geolokalizacji obiektów, których dotyczy raport.

Na jakiej podstawie będą przetwarzane Państwa dane osobowe? Czy konieczne jest ich podanie?

Administrator będzie przetwarzać te dane osobowe (Get Vision) w oparciu o następujące podstawy prawne i cele:

Wszystkie dane podajesz dobrowolnie, natomiast część danych, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania/siedziby uniemożliwi świadczenie usług w serwisie.

Jak długo będą przetwarzane Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres odpowiedni do wykazania przez Get Vision prawidłowego wykonania swoich zobowiązań, przy czym czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń, zaś w przypadku działań marketingowych, do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości z treściami marketingowymi. Część danych osobowych możemy przetwarzać przez okres prowadzenia przez nas działalności gospodarczej, np. w celu zidentyfikowania ponownego założenia konta przez Państwa.

Komu mogą być udostępnione Państwa dane?

Get Vision może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych innym podmiotom zaangażowanym w obsługę wybranego przez Państwa pakietu lub procesy biznesowe związane z prowadzeniem przez Get Vision działalności gospodarczej. Odbiorcami Państwa danym mogą być w szczególności: dostawca usług hostingowych i informatycznych, biuro rachunkowe, partnerzy i podwykonawcy serwisu, obsługa prawna.

Każdy podmiot, któremu powierzamy przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych i nie może dalej powierzać ich przetwarzania bez naszej zgody.

Państwa dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Jakie są prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych macie Państwo prawo do:

Co jeszcze powinniście Państwo wiedzieć na temat przetwarzania moich danych?

Administrator może stosować geolokalizację lub pliki cookies (jak niżej) w celu wykorzystania pełnych funkcjonalności serwisu. Z uwagi na wykorzystywanie przez Administratora do generowania raportu sztucznej inteligencji, która nie posiada konkretnej siedziby, Administrator nie może wykluczyć transferowania danych do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Państwa dane mogą podlegać profilowaniu w celu dostosowania funkcjonalności serwisu lub ofert do Państwa potrzeb lub zainteresowań, jednak nie poniesiecie Państwo żadnych negatywnych konsekwencji w związku z dokonywanym profilowaniem, a Państwa dane osobowe nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych?

Get Vision stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W Get Vision stosowane są w tym celu m.in certyfikaty SSL, zbiór zgromadzonych danych osobowych przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze, a dane chronią również wewnętrzne procedury z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

PLIKI COOKIES

Serwis Get Vision korzysta z tzw. ciasteczek w celu prawidłowego działania wszystkich jego funkcji (nasze pliki cookies) oraz z plików cookies innych usługodawców dostarczających informacje analityczne i statystyczne (Google Analytics), marketingowych (Google Tag Manager), społecznościowych (LinkedIn, Facebook), którzy mogą mieć do nich dostęp. Możecie Państwo dokonać zmian w zakresie plików cookie w swojej przeglądarce, a brak takich zmian traktujemy jako zgodę na korzystanie z cookies.

W celu prawidłowego działania serwisu korzystamy z technologii plików cookies, tzw. ciasteczek, czyli małych pakietów informacji, które zapisywane są na Państwa urządzeniu, zależnie od ustawień Państwa przeglądarki.